REGULAMIN

 

§1

Oferta

1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni Gastronet Rental, która jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wypożyczanego sprzętu. Sprzęt ten nie jest ubezpieczony.

2. Najemcą może być każda osoba fizyczna lub firma , która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.

3. Wypożyczalnia nie odpowiada za zanieczyszczenia mikrobiologiczne powierzonego sprzętu. Klient własnym staraniem powinien doprowadzić sprzęt do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

4. Zdjęcia na stronie internetowej mają charakter podglądowy, produkt może się różnić od wizerunku na zdjęciu.

5. Produkty stanowiące wynajem mogą nosić ślady użytkowania.

 

§2

Warunki zamówienia

 

1. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostawa/zwrot).

2. Rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia drogą mailową, poprzez stronę internetową www.gastronetrental.pl lub osobiście.

3. Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej. Za zawarcie umowy uważa się złożenie, a następnie potwierdzenie przez Najemcę zamówienia drogą mailową lub złożenie zamówienia w formie pisemnej.

4. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

5. W przypadku braku potwierdzonej rezerwacji wypożyczalnia nie gwarantuje dostępności wypożyczanego sprzętu.

6. O braku dostępności sprzętu w wybranym terminie klient jest informowany w dniu złożenia zamówienia lub dzień później.

 

§3

Obowiązki Najemcy

 

1. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny i kompletność sprzętu.

2. Klient podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, że otrzymał kompletny sprzęt bez wad i w dobrym stanie technicznym.

3. Najemca zobowiązuje się używać wynajęty sprzęt tylko na czas uprzednio uzgodniony z firmą Gastronet Rental.

4. Najemca jest zobowiązany przestrzegać środków ostrożności wskazanych mu przez firmę Gastronet Rental.

5. Odpowiednie zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed kradzieżą i innymi szkodami od dokonania dostawy do zwrotu obciąża Najemcę.

6. Jeśli strony inaczej nie postanowiły w Umowie najmu, ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem sprzętu ciąży na Najemcy od chwili wydania mu sprzętu do chwili zwrotu Wynajmującemu. Obejmuje to również szkody powstałe w transporcie sprzętu i wynikające z wadliwego zapakowania sprzętu.

7. Najemca ponosi odpowiedzialność za wadliwe zapakowanie sprzętu również w sytuacji, kiedy transport jest zlecony przez Wynajmującego. Dotyczy to zwrotu sprzętu do siedziby Wynajmującego.

8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wadliwe zapakowanie sprzętu również w sytuacji, kiedy transport jest zlecony przez Najemcę. Dotyczy to dostarczenia sprzętu na adres wskazany przez Najemcę.

9. W przypadku gdy wynajmowany sprzęt zostanie utracony lub zniszczony Najemca pokrywa jego wartość według Cennika braków i uszkodzeń.

10. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego sprzętu, oraz za wszelkie niebezpieczeństwa powstałe w wyniku jego używania.

11. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

 

§4

Czas najmu

 

1. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest jedna doba (24h).

2. W razie przedłużenia Umowy najmu czynsz płatny jest w wysokości zgodnej z cennikiem za każdy kolejny dzień najmu.

3. Podane ceny są cenami netto i do wyżej podanych należności każdorazowo dolicza się podatek VAT.

4. Przy dostawie realizowanej przez firmę Gastronet Rental do ustalonej ceny wynajmu dolicza się koszty transportu uzależnione od wyznaczonego odcinka w kilometrach.

5. Ustalone w Umowie najmu indywidualne upusty handlowe, rabaty, itp. nie mają zastosowania do obliczania czynszu najmu za samowolne przedłużenie Umowy najmu, opóźnienie w zwrocie sprzętu, odszkodowanie za odstąpienie od Umowy najmu, kar umownych jeżeli strony inaczej nie postanowią w Umowie najmu.

6. W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie źniejszym niż umownie ustalony, firma Gastronet Rental naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości ustalonego czynszu za okres najmu.

7. W przypadku dokonanej w złej wierze zwłoki Najemcy w oddaniu sprzętu, przekraczającej 30 dni, Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę najmu i domagać się odszkodowania. Wysokość odszkodowania liczona jest od wartości wynajętego sprzętu według cennika braków i uszkodzeń.

 

§5

Kaucja

 

1. Wynajmujący może naliczyć kaucję za wynajmowany sprzęt, w wysokości 20 % wartości zamówienia, płatną najpóźniej w momencie wydania sprzętu Najemcy.

2. Kaucja przechowywana jest w kasie firmy Gastronet Rental.

3. W przypadku naliczenia kaucji, zostaną z niej potrącone wszelkie braki i uszkodzenia w sprzęcie zwracanym Wynajmującemu przez Najemcę po okresie najmu.

4. W przypadku jeśli naliczona kaucja nie pokryje kosztu wszystkich braków i uszkodzeń jakie wystąpiły w czasie najmu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązuje się zapłacić resztę kwoty zgodnie z otrzymaną fakturą VAT.

5. Kaucja zostanie rozliczona i zwrócona Najemcy po ostatecznym sprawdzeniu sprzętu pod względem ilościowym i wystąpienia ewentualnych uszkodzeń, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od daty zwrotu sprzętu.

 

§6

Płatności

 

1. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT za przedłużenie Umowy najmu sprzętu, za utratę sprzętu. Wynagrodzenie Wynajmującego z powyższych tytułów jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez firmę Gastronet Rental na podstawie faktury VAT.

2. Czynsz najmu oraz ewentualne koszty transportu, są płatne najpóźniej w chwili wydania przez firmę Gastronet Rental wynajmowanego sprzętu Najemcy, chyba że Strony pisemnie umówią się w tym zakresie inaczej.

3. Zwłoka Najemcy w zapłacie powoduje naliczenie przez firmę Gastronet Rental odsetek ustawowych od należnej kwoty.

 

§7

Warunki dostawy

 

1. Dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru, do pierwszych drzwi. Koszty wniesienia, rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia sprzętu będącego przedmiotem umowy najmu nie są zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu.

2. Pracownicy Gastronet Rental nie są zobligowani do noszenia i ustawiania sprzętu jeżeli nie zostało to uzgodnione w firmie z osobą odpowiedzialną za wypożyczenie. Osoba wypożyczająca sprzęt i zamawiająca dowóz naszym transportem powinna zapewnić osoby do rozładunku (przenoszenia) jak i późniejszego załadunku (przenoszenia) wypożyczanego sprzętu.

3. Koszty rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia sprzętu będącego przedmiotem Umowy najmu nie są zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu.

4. Najemca powinien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego odebranie.

5. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w Umowie najmu sprzęt zostanie odwieziony do siedziby Wynajmującego na koszt Najemcy.

6. Obowiązek sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i ilościowym należy do Najemcy, który powinien skontrolować sprzęt przy odbiorze i wszelkie braki zgłosić firmie Gastronet Rental niezwłocznie, tj. w dniu dostawy mailem lub telefonicznie.

7. W razie stwierdzenia przez Najemcę braków ilościowych lub jakościowych sprzętu, których uzupełnienie jest w uzgodnionym przez Strony terminie niemożliwe, Najemca ma prawo proporcjonalnie obniżyć czynsz najmu.

8. Wady ilościowe i jakościowe sprzętu zgłaszane przez Najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane.

§8

Zwrot sprzętu

 

1. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym jak w chwili wypożyczenia.

2. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w miejscu zwrotu jak również w magazynie firmy Gastronet Rental i jest wiążące dla Najemcy (maks. w ciągu 10 dni od daty zwrotu wynajmowanego sprzętu)

3. W razie pomyłkowego zwrotu sprzętu, który nie jest własnością Wynajmującego, Najemca zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. Sprzęt pomyłkowo przekazany Wynajmującemu będzie przechowywany w siedzibie firmy Gastronet Rental przez 30 dni. Po upływie tego terminu Wynajmujący zadysponuje tym sprzętem według własnego uznania.

4. Asortyment należy zwrócić poukładany i posegregowany w skrzynkach, w których najemca otrzymał cały asortyment bez resztek pożywienia i napoi.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

1. Firma Gastronet Rental zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionego sprzętu na podobny spełniający te same funkcje.

2. Odstąpienie od Umowy najmu, jak również wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wypożyczalnia Gastronet Rental może odmówić wypożyczenia bez podania przyczyny odmowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami ogólnymi umów najmu znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.